Sigurnost u našoj hrani za ribe

Sigurnost u našoj hrani za ribe Bosfish ® hrana je  razvijena  i testirana u istraživanjima  akvaristike,  a rezultati su potvrdili na realne  uvjete  na terenu. Kombinacija pažljivo odabranih sirovina i visoka probavljivost dovesti će  do proizvoda koji zadovoljava  prehrambene zahtjeve, izvanrednu  konverziju hrane i znatno ograničava uticaj na okoliš i svodi ga na najmanju moguću […]

Ishrana i zdravlje riba je dug i zdrav život čovjeka

Obzirom na promjenljivu tjelesnu temperaturu, ukupni životni procesi kod riba uvjetovani su toplinom vode, koncentracijom otopljenog kisika, salinitetom i onečišćenjem vode. Pored navedenih faktora, jedna od najbitnijih stavki koje utiču na probavu jesu hranljive materije unesene obrokom, te količina samog obroka. Ribe, poput Kalifornijske pastrve i domaće Planinske pastrve, lahko probavljaju i dobro iskorištavaju kako […]

Bosfish riblja hrana

Proizvodnja riblje hrane je kompleksna nauka koja zahtjeva dobro poznavanje potreba riba, odabir kvalitetnih sirovina, ekonomskog poslovanja i ekologije. Najbolji se rezultati postižu kada su svi ovi elementi u harmoniji. Svaka riblja kategorija, bilo da je riječ o ribljoj mlađi, odrasloj ribi ili ribi za mriješćenje, zahtjeva različitu hranu, zato ulažemo sve svoje kapacitete u […]