Novosti

Sigurnost u našoj hrani za ribe

Sigurnost u našoj hrani za ribe Bosfish ® hrana je  razvijena  i testirana u istraživanjima  akvaristike,  a rezultati su potvrdili na realne  uvjete  na terenu.

Novosti

Ishrana i zdravlje riba je dug i zdrav život čovjeka

Obzirom na promjenljivu tjelesnu temperaturu, ukupni životni procesi kod riba uvjetovani su toplinom vode, koncentracijom otopljenog kisika, salinitetom i onečišćenjem vode. Pored navedenih faktora, jedna

Bosfish

Bosfish riblja hrana

Proizvodnja riblje hrane je kompleksna nauka koja zahtjeva dobro poznavanje potreba riba, odabir kvalitetnih sirovina, ekonomskog poslovanja i ekologije. Najbolji se rezultati postižu kada su